Støtteforeningens vedtægter

Vedtægter for støtteforeningen for mastersløftere

        Stiftet d. 08. april 2012

 

§ 1 Foreningens navn er: Støtteforeningen for Mastersløftere, stiftet d.08. april 2012.

Foreningens hjemsted er TSK, Fuglebækvej 4 C 2770 Kastrup.

Bank Nordik reg nr 6507 konto nr 3060165784

 

§ 2 Foreningens formål er at udbrede interessen for vores idræt blandt løftere fra 40 år og opad (Masters) samt at skaffe bedre økonomiske vilkår for disse, så flere kan deltage i internationale stævner.

 

§ 3 Foreningens medlemmer dyrker idræt i foreninger under Dansk Styrkeløft Forbund.

 

§ 4 Som aktivt eller passivt medlem i foreningen kan optages enhver M/K, som er fyldt 40 år.

Det nye medlem skal have udleveret et eksemplar af foreningens vedtægter.

 

§ 5 Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

 Kontingentet opkræves en gang årligt d. 1. marts. For at opnå rejsetilskud skal man have været medlem af støtteforeningen et helt kalenderår.

(Denne regel gælder ikke for 2012.)    

 

§ 6 stk.1 Ønsker et medlem at udtræde af foreningen, skal dette meddeles til kassereren med en måneds varsel inden kontingentindbetalingen. Er kontingentet ikke betalt senest d. 1. opkræves

50 kr. i rykkergebyr.

 

§ 6 stk.2 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Medlemmet har ret til at fremføre sit forsvar over for bestyrelsen inden afgørelsen. Fastholder bestyrelsen sin afgørelse, har medlemmet ret til at få sin sag op den førstkommende generalforsamling, hvor eksklusion kræver mindst 2/3 stemmeflertal af de fremmødte stemmeberettigede.

 

§ 7 stk.1 Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære

generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med DM Masters og indkaldes med mindst 4 ugers varsel.

Standard dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg
  7. Eventuelt

 

§ 7 stk.2 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Den endelige dagsorden udsendes til medlemmerne senest 1 uge før mødets afholdelse.

 

§ 7 stk.3 Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er 40 år eller over, og som har været medlem af foreningen i et år. For at kunne stemme kræves det, at der er betalt kontingent. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.

 

§ 7 stk.4 Generalforsamlingens beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Dog skal ændringer af de bestående vedtægter afgøres med mindst 2/3 stemmeflertal af de fremmødte stemmeberettigede.

Hvis mindst et stemmeberettiget medlem forlanger det, skal afstemningen være skriftlig.

 

§ 8 Ekstraordinær Generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og indkaldes, når mindst 50 procent af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned, efter at begæring herom er fremsat over for bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig henvendelse til medlemmerne og med dagsorden.

 

§ 9 stk.1 Bestyrelsen består af formand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesmedlemmerne vælges ved simpelt flertal på den ordinære generalforsamling.

 

§ 9 stk.2 Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når to medlemmer

af bestyrelsen kræver det. Der skal dog som minimum afholdes to møder om året. Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst otte dages varsel.

 

§ 9 stk.3 Mindst to bestyrelsesmedlemmer skal være til stede på bestyrelsesmødet, for at bestyrelsen kan være beslutningsdygtig.

 

§ 9 stk.4 Bestyrelsen skriver senest fjorten dage efter mødet referat og sætter det på foreningens hjemmeside (hvis en sådan ikke findes, sættes den på DSF’s hjemmeside).

 

§ 9 stk.5 Foreningen tegnes af formanden.

 

§ 9 stk.6 Til bestyrelsesposter kan vælges ethvert stemmeberettiget medlem. Hvis et medlem fratræder i utide af bestyrelsen, skal bestyrelsen konstituere et stemmeberettiget medlem til den

bestyrelsespost, der er ledig. Hvis formanden fratræder i utide har bestyrelsen ret til at lade et bestyrelsesmedlem rykke op på formandsposten. Den eller de ændrede bestyrelsesposter er på valg ved førstkommende generalforsamling.

 

§ 10 stk.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet skal kunne ses på DSF’s og/eller foreningens hjemmeside samtidig med indkaldelse til generalforsamling.

 

§ 10 stk.2 Foreningens midler skal være anbragt på betryggende måde i bank eller på giro.

 

§ 11 Foreningens opløsning.
En opløsning af masterforeningen kan kun vedtages med 3/4 majoritet blandt de fremmødte stemmeberettigede på en generalforsamling. Hvis der er 3/4 majoritet eller flere for en opløsning af foreningen., skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Hvis der på dette møde er simpelt flertal for en opløsning, vil masterforeningens midler overgå til DSF med ønske om, at de anvendes til at fremme arbejdet med masters. Foreningens eventuelle gæld skal først udredes.

 

 

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 08.April 2012.

 

Tårnby D 08. april 2012

 

 

Formand Jan Sahlgren                                                    Kasserer Kim Dahl

 

 

 

Bestyrelsesmedlem Claus Jørgensen

 

    

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

11.08 | 19:49

Jeg er ikke kommet på listen over betalt kontingent?

...
19.07 | 23:45

Julius Madsen

300.- 300.- - har betalt 2016 anførte konto????

...
09.07 | 16:29

Det lyder da som en god ide.
Licensen skal du have igennem den klub du skal stille op for, det har denne klub ikke noget med at gøre..

...
06.07 | 10:13

Fik sølv ved VM. marster RAW . Sydafrika. USA Guld. Nu 15/5 2016. V. Allan Fuglsang

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE